Home / Huyền Trang

Huyền Trang

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 – Process Diagram

Bài viết 1: You should spend about 20 minutes on this task. The following diagram shows how greenhouse gases trap energy from the Sun. Write a report for a university lecturer describing the information shown below. Write at least 150 words. Hoàn thành bài viết sau với các từ được …

Read More »

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 1 – Map

Các dạng Bản đồ (Map) trong IELTS Writing Task 1 Có 2 dạng Bản đồ (Map) trong bài thi IELTS Writing Task 1: – Loại thứ nhất: Map có sự thay đổi về thời gian. Đối với bản đồ này, bạn so sánh sự thay đổi qua từng mốc thời …

Read More »